Biuro Prawne - Grzegorz Więcławik

"IGNORANTIA IURIS NOCET"

"nieznajomość prawa szkodzi"

zwrot opłaty za wydanie karty pojazdu

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2012 r. (sygn. akt III CZP 24/12)

Dopuszczalna jest droga sądowa w sprawach o zwrot nienależnych opłat za wydanie karty pojazdu, pobranych na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. Nr 137, poz. 1310) przed wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2012 r. (sygn. akt III CZP 22/12)

W postępowaniu o wpis w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego danych wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadających samodzielnie lub łącznie z innymi co najmniej 10 % kapitału zakładowego (art. 38 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, (jedn. tekst Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1184 ze zm.), sąd rejestrowy może żądać przedstawienia umowy, na podstawie której nastąpiło przeniesienie w tej spółce udziału lub jego części (art. 180 k.s.h.).

rękojmia za wady

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r. (sygn. akt III CZP 90/11)

W razie nabycia wadliwej rzeczy oznaczonej co do tożsamości kupujący może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi albo uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu.

służebność przesyłu

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2010 r. (sygn. akt 81/10)

Roszczenie przewidziane w art. 124 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: Dz.U. 2010 r., Nr 102, poz. 651, ze zm.) przysługuje użytkownikowi wieczystemu także wtedy, gdy tylko część oddanego w użytkowanie gruntu została zajęta pod budowę infrastruktury technicznej, wykluczającej jego dotychczasowe użytkowanie; roszczenie to może być dochodzone jedynie przeciwko Skarbowi Państwa.

opłaty sądowe

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2011 r. (sygn. akt III CZP 115/10)

Datą uiszczenia opłaty sądowej przekazem pocztowym realizowanym za pośrednictwem operatora publicznego świadczącego powszechne usługi pocztowe jest data nadania przekazu potwierdzona przez operatora.

Poprzednia strona         Następna strona

Ciekawostki od 1 do 5 z 16

Niniejszy serwis internetowy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Biuro Prawne.

Copyright © 2010 - 2012 Biuro Prawne Grzegorz Więcławik. Wszelkie prawa zastrzeżone.